Tekstin koko

Pieni tekstikoko Keskisuuri tekstikoko Suuri tekstikoko

Asiointitili /  Asiointitilille liitetyt palvelut /  Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen voivat ottaa yhteyttä Hyvinkään, Karkkilan, Lohjan, Mäntsälän, Pornaisen, Siuntion ja Vihdin asiakkaat Asiointitilin kautta silloin, kun päätökseen liittyy epäselvyyttä tai asiakas on tyytymätön sosiaalihuollossa saamiinsa palveluihin. Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskuksen, Sosiaalitaito Oy:n palveluksessa. Palvelu on kuntalaisille maksutonta. Sosiaaliasiamies on riippumaton asiantuntija, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Asiakaspalvelu

Puhelinnumero: 0400 277 087
Sähköpostiosoite: sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi
Lue lisää palvelusta: http://www.sosiaalitaito.fi

Sosiaaliasiamies, Hyvinkää, Karkkila, Lohja, Mäntsälä, Pornainen, Siuntio ja Vihti

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet.
Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun.
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:
1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 6 A 2
Postiosoite: Sibeliuksenkatu 6 A 2
Postinumero: 04400
Paikkakunta: Järvenpää
Keskuksen puhelinnumero: 0400 277 087
Faksinumero:
Kirjaamon sähköpostiosoite: sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi
Internetosoite: http://www.sosiaalitaito.fi